OPPDATERT 17.JUNI 2021:

Smitten har gått betydelig ned over hele landet og Golf-Norge fortsetter veien tilbake til normalen. De generelle individuelle smittevernreglene gjelder imidlertid fortsatt.

Golfklubber og baneeiere må tydelig, på både plakater og nettsider, gjøre medlemmer og gjester oppmerksomme på at de skal være hjemme om de har sykdomssymptomer, de må holde avstand og de må sprite hendene og/eller tørke av med antibac flater som berøres direkte.

Under forutsetning av at kommunen ikke har strengere regler enn de nasjonale kan golfklubber nå gå tilbake til en mer normal golfhverdag. Det betyr at:

 • shotgun start er tillatt i turneringer, men man må holde avstand.
 • det er brukernes ansvar at bruken er innenfor smittevernreglene. Husk å informere om at berøringsflater må sprites og tørkes av.
 • rakene kan legges tilbake i bunkerne. Det er ikke lenger mulig å innføre midlertidig lokal regel om ballplassering i bunker fordi raker er fjernet.
 • hullkoppene skal tilbake til det normale og flagget kan tas ut, men det skal gjøres av én person i samme ball/flight og samme person skal sette det tilbake. Vedkommende skal sprite hendene, bruke håndkle eller lignende.
 • scorekort skal føres og signeres av markør. Husk å sprite hendene ved bruk av papirkort.
 • ballbøtter kan brukes på drivingrange, men det må i så fall settes opp tydelige plakater med informasjon om at det er et individuelt ansvar å sprite hendene før og etter bruk. Antibac bør være tilgjengelig.
 • dersom golfklubber avholder samlinger før og etter turnering (premieutdeling etc.), så vær oppmerksom på at det er ulike antallsbegrensninger ute og inne.

Med disse endringene legges det et betydelig informasjonsansvar på klubber og baneeiere samtidig som man fritas fra en god del av tilretteleggingsansvaret. Den enkelte spiller må ta ansvaret for sine handlinger og rutiner. Klubber og baneeiere må selv informere medlemmer og spillere, holde seg orientert om eventuelle kommunale bestemmelser som følge av lokale smitteutbrudd, samt iverksette tiltak i forhold til det.

Endringene trer i kraft fra fredag 18. juni 2021.


OPPDATERT 29.MAI 2021

Norges Golfforbund har kommet med nye oppdaterte tiltak for turneringer:

Etter en ny dialog med Helsedirektoratet kan det i enda større grad åpnes for en normalisering av vår golfaktivitet.
NGF og Helsedirektoratet har hatt nye og konstruktive samtaler. Som følge av dette er det utarbeidet nye retningslinjer:

 • Klubber som befinner seg i kommuner med et smittetrykk som gjør at de skal følge de generelle nasjonale reglene kan tillate alle typer av turneringer så lenge det ikke blir ansamlinger av folk og gjennomføringen blir gjort smittevernfaglig forsvarlig. Det betyr blant annet at det må være løpende start, at deltakerne må møte opp like før man skal gå ut, gjennomføre turneringen og reise hjem uten felles premieutdeling eller lignende. På dette nivået pålegges klubbene heller ikke å skille på hvilken kommune deltakerne kommer fra.
 • Klubber som ligger i kommuner med strengere tiltaksnivå enn de generelle nasjonale må selv avklare med sin kommune hvilke begrensninger som gjelder. Det kan ha med et maks antall å gjøre, eller reiser over kommunegrensene/områder med ulikt smittenivå.
 • Turneringer der spillerne selv bestiller utslagstid kan anses som uorganiserte og tillates på alle nivåer dersom kommunen ikke uttrykkelig har sagt noe annet.

 

Det betyr at vi fra juni vil starte opp våre ukentlige klubbturneringer.

 


OPPDATERT 13.MAI 2021

I tillegg til nasjonale koronabestemmelser har Holmestrand kommune vedtatt en lokal forskrift grunnet høyt smittepress for tiden.

Det påvirker oss i den grad at frem til og med 28.mai er det ingen turneringer hos oss.
Selskapsrunder er fortsatt lov – sørg for å holde god avstand og godt smittevern.


OPPDATERT 24.APRIL 2021

I HENHOLD TIL DE NASJONALE KORONABESTEMMELSENE ER DET ÅPNING FOR Å KUNNE:

 • Tillate selskapsrunder og åpne treningsanlegg iht. smittevernreglene.
 • Gjennomføre organiserte treninger og kurs utendørs med individuell avstand på min. 1 meter og maks. 20 personer.
 • Gjennomføre organiserte treninger og kurs innendørs med individuell avstand på min. 1 meter og maks. 10 personer.
 • Barn og unge (under 20 år) kan delta i organisert idrettsaktivitet som normalt.
 • Ha maks 200 personer på arrangement utendørs. For voksne må alle komme fra samme kommune. For barn og unge må alle komme fra samme turneringsregion. Se smittevernveileder for idrett for flere detaljer.

I tillegg gjelder fra 23.april til 7.mai lokal forskrift for Holmestrand kommune: Lokal koronaforskrift vedtatt – Holmestrand kommune
Denne forskriften ser ikke ut til å legge begrensninger for vår aktivitet ut over plikt til å bruke munnbind når ikke en meters avstand kan holdes i lokaler.

———————————-

OPPDATERT 23.juni:

Dagens nyhetsbrev fra NGF informerer om følgende:

Nå er det mulig å gå tilbake til vanlige hullkopper

Det er besluttet at de klubber som ønsker det kan ta i bruk vanlige hullkopper igjen, slik at hele ballen faller ned i hullet og er under greenens overflate.
Det er ikke gjort endringer på bestemmelsene om flagget. Det skal fortsatt stå i hullet og ikke tas ut.

Dermed vil nok modifiseringen av hullene på banen vår etterhvert forsvinne.

——-

OPPDATERT 5.juni:

NGF har i dag sendt ut nyhetsbrev som omhandler endringer i retningslinjene for bruk av golfanlegg i koronatider og skrevet om modifiserte golfregler.
Klikk på linkene i teksten over for å lese siste nytt.

OPPSUMMERT ER ENDRINGENE FRA I DAG SLIK:

Merkestaker
Generell regel om at merkestaker skal være uflyttbare hindringer er fjernet.
Vi er dermed tilbake til det normale om at merkestaker anbefales å være flyttbare hindringer. NB! Hvite grensestaker er og har alltid vært uflyttbare.

Bunkere
Raker kan nå legges ut og brukes igjen, men merk at man ikke både kan ha raker i bunkere og samtidig midlertidig lokal regel om ballplassering i bunker.
Klubbene må dermed velge enten raker eller midlertidig lokal regel, ikke både og.
Raker legges i løpet av denne helgen ut i samtlige bunkere på Hof golfbane. Dermed er vi tilbake til «normalsituasjon» hva gjelder spill fra bunkere.

Ellers har vi fått noen bekymringsmeldinger om bruk av golfbiler
Det har fra flere hold blitt meldt om at klubber/baneselskap tillater deling av golfbil, selv om personene ikke tilhører samme husstand. Vi minner om det generelle kravet om at man skal holde minimum 1 m avstand til hverandre, noe som umuliggjør deling av golfbil dersom man ikke tilhører samme husstand eller har montert skillevegg/pleksiglass i golfbilen.

Her kan du lese nyhetsbrevet i sin helhet.

———————————————-

OPPDATERT 2.juni:

NGF har i dag sendt ut nyhetsbrev med ytterligere lempinger i Koronabestemmelsene.

For golfsporten er den viktigste nyheten i korte trekk at bunkerraker nå kan legges ut igjen. Flagget skal fortsatt stå i hullet.

Siste avsnitt i nyhetsbrevet:
Selv om det fortsatt vurderes å være smitterisiko ved berøring av felles kontaktflater så er de nedtonet noe. Med bakgrunn i det som er beskrevet konkluderer NGF og de samarbeidende interesseorganisasjonene (GAF, NGA, PGA og FNG) med at det nå f.eks. kan åpnes for bruk av rake i bunkere, vannkraner og søppelkasser på banen samt bruk av peg og driver på range. Flaggstang skal fortsatt stå i hullet ved putting. Det er imidlertid viktig å minne om god håndhygiene, at man tar med egen antibac og å unngå å ta seg til ansiktet

Nyhetsbrevet i sin helhet kan du lese her ->

———————————————–

 

Siden starten av golfsesongen 2020 har vi levd med restriksjoner på golfbanen som ellers i samfunnet.
Norges Golfforbund (NGF) har jobbet for å gi klubber og baner god og oppdatert informasjon slik at vi kan spille golf tilnærmet så normalt som mulig, men allikevel i tråd med gjeldende smitteverntiltak. På denne siden vil du finne aktuell og oppdatert informasjon som gelder for «Golf i Korona-tider».


Klikk på bildet for større versjon.

Etter regjeringens pressekonferanse den 7.mai har NGF kommet med disse føringene:

Hovednyhetene for golf er at det kan avholdes:

 • aktiviteter (f.eks. treningsgrupper og opplæring) for inntil 20 personer som holder minst 1 m avstand til hverandre.
 • arrangementer (f.eks. turneringer) for inntil 50 personer (200 fra 15. juni) med avstand på minst 1 m. Med inntil 50 personer menes deltakere, tilskuere, foresatte, søsken og andre som er tilstede uten å ha oppgaver knyttet til gjennomføringen av arrangementet. Ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangementet omfattes ikke.Forutsetningene er videre at en ansvarlig arrangør har full kontroll på hvem som er til stede (liste skal føres) og at det ved innendørsarrangement skal være gode renholds- og hygienerutiner, f.eks. enkel tilgang på håndvask, antibac e.l.Selv om det åpnes for arrangement på inntil 50 personer anbefales ikke aktiviteter som medfører større mobilitet og blanding av deltakere på tvers av geografiske områder.

Med bakgrunn i ovennevnte åpner nå NGF for at det kan arrangeres åpne klubbturneringer.

Etter regjeringens pressekonferansen den 15.mai er det igjen lempet noe mer slik at pr i dag er dette gjeldende for turneringer:

 • Har man løpende start slik at folk kommer like før de skal spille ut, og reiser hjem rett etter at de har avsluttet runden, så er det ikke satt antallsbegrensning fra NGFs side.
 • Har man samling før start, premieutdeling, felles bespisning e.l. etter turneringen eller man vil ha shotgun-start så kan man samle inntil 50 personer, inklusive publikum, foreldre søsken etc., men eksklusiv den staben som må til for at arrangementet skal kunne gjennomføres. Ansvarlig arrangør må føre liste over de som er tilstede på arrangementet.

 

LINKER TIL AKTUELL INFORMASJON:
Modifisering av golfreglene ved handicaptellende runder og klubbturneringer.

Midlertidig regel om ballplassering i bunker

Ønsker du å lese mer om temaet så har NGF egen temaside for Korona, klikk her for å gå til den siden.