AVTALEVILKÅR

Avtalevilkår – Forhåndsbetaling

AVTALEVILKÅR VED BESTILLING AV GRUPPER, GREENFEE, TURNERING, SIMULATOR, PROTIME ELLER KURS

1 Innledning

Ved bestilling av grupper, greenfee, turnering, simulator, protime eller kurs aksepterer bestiller denne avtalen. Avtalen regulerer rettigheter og plikter mellom bestiller og klubben.

Ved bestilling av grupper, greenfee, turnering, simulator, protime eller kurs er det påkrevd med forhåndsbetaling.

Angrerettloven kommer ikke til anvendelse, jf. angrerettloven § 22 bokstav m. Det forhåndsbetalte refunderes ikke og bestillingen kan ikke endres, utover i de tilfeller som fremgår av denne avtalen.
Unntak fra Angrerett – Angrerettloven §22 punkt m) 

2. Refusjon

Klubben refunderer det som er forhåndsbetalt dersom:

  • banen er stengt når gruppen/greenfeespilleren har starttid
  • stengt bane eller andre grunner medfører at turneringen blir avlyst
  • stengt bane eller det foreligger andre forhold hos klubben eller treneren som medfører at bestilt protime eller kurs blir avlyst
  • simulator er stengt når bestilleren har spilletid

Beslutning om å stenge banen (golfbanen og/eller treningsområdet) fattes av baneeier når dette finnes nødvendig av hensyn til banen, spilleres sikkerhet eller offentlige pålegg eller råd. Banen kan bli stengt eller gjenåpnet med kort varsel. Beslutningen formidles enten på stedet, på klubbens nettsider eller som melding til den enkelte spiller.

Ved stengt bane vil klubben ikke under noen omstendigheter kunne holdes ansvarlig for utgifter eller tap som spilleren har hatt eller får utover det beløp som er forhåndsbetalt til klubben (og da kun i de tilfeller som er spesifikt angitt over).

 

3. Endring av bestilling

Greenfeespillere kan endre bestilt starttid inntil 24 timer før oppsatt starttid. Retten til å endre starttiden forutsetter melding til baneselskap eller senest 24 timer før oppsatt starttid. Starttiden kan enten bookes til en ny ledig starttid eller omgjøres til en personlig billett. Opprinnelig starttid kan ikke endres mer enn en gang.

Endringer kan ikke skje senere enn 24 timer før oppsatt spilletid. Ubrukte billetter slettes ved utløp av dennes angitte gyldighetsperiode.

I travle perioder kan 1 og  2-baller bli flettet sammen for bedre utnyttelse av starttid tilgjengelighet. Grupper vil bli slått sammen og den tidligere starttid vil bli flyttet (maks 30 min) til den senere starttid. Alle spillerne vil bli kontaktet via Golfbox med hensyn til endringen.

Grupper kan endre antall spillere inntil utløpet av oppgitt påmeldingsfrist. Etter påmeldingsfristen har gruppen ved eventuell avmelding ikke rett til refusjon.

Turneringsdeltagere kan melde seg av en turnering inntil utløpet av oppgitt påmeldingsfrist. Betalt startkontingent og evt. greenfee vil bli refundert. Etter påmeldingsfristen har spilleren ved eventuell avmelding ikke rett til refusjon.

Protimer kan endres, men ikke mer enn en gang. Retten til å endre tiden forutsetter melding til klubben senest 48 timer før oppsatt protime. Kurs kan endres tilsvarende dersom det er satt opp tilsvarende kurs frem i tid der det er ledig plass.

Bestilleren av simulator kan endre bestilt spilletid inntil 24 timer før oppsatt spilletid. Retten til å endre spilletiden forutsetter melding til klubben eller senest 24 timer før oppsatt spilletid. Spilletiden kan enten bookes til en ny ledig spilletid eller omgjøres til en personlig billett. Opprinnelig spilletid kan ikke endres mer enn en gang.

 

4. Ansvar

De alminnelige erstatningsregler gjelder for golfspill. Den enkelte spiller er selv ansvarlig for sine handlinger og skal opptre aktsomt og hensynsfullt overfor sine medspillere og omgivelser (forbipasserende, naboeiendommer, klubbens eiendom osv.)