REFERAT FRA ÅRSMØTE I HOF GOLFKLUBB – DIGITALT ÅRSMØTE PÅ TEAMS – TIRSDAG 16.MARS 2021 KL 18:00

Årsmøtedokumentene kan du lese her: ÅRSMØTER | Hof Golfklubb

For første gang i historien har årsmøtet i Hof golfklubb foregått digitalt. Vi håpet i det lengste at det skulle la seg gjøre å møtes på Klubbhuset slik tradisjonen er. Smittesituasjonen i kommunen vår tilsa at det ikke lot seg gjøre. Dermed ble det Teams og digital gjennomføring. Norges idrettsforbund har laget veiledere for hvordan gjennomføre årsmøter digitalt. Vi har fulgt disse og opprettet møte på Teams. Teknikken fungerte og det var til sammen 23 stemmeberettigede medlemmer som deltok.

Sakslista ble fulgt punkt for punkt. Gunnar Akerholt ble foreslått som møteleder, Thorleif Rustad som møtesekretær. Jens Sundby og Henning Vestskogen ble valgt til å skrive under protokollen. Espen Svendsrud holdt kontroll over møtedeltakerne og hvem som «rakk opp hånda» for å be om ordet. Innkalling og saksliste ble deretter godkjent.

Thorleif fikk ordet og leste opp styrets årsberetning.

Jens minnet på at Hillestad bygdekvinnelags arrangementer «Golf er gøy» i sommer ikke var nevnt under årsberetningen. Gunnar redegjorde kort for punktet og oppsummerte med at det var et godt likt arrangement som ga mye aktivitet for barn. Klubben bidro med medlemmer som fungerte som trenere. Arrangementet var støttet av Gjensidigestiftelsen.

Årsberetning fra gruppene ble ikke lest opp ord for ord, men Gunnar redegjorde for aktivitetene i gruppene.

Underveis i møtet ble det spurt om Hof golfklubb kan se på betaling for gjestespillere som spiller i senior-serien. Flere baner/klubber gir spillerne «gratis spill». Saken ble avvist som årsmøtesak, men styret ønsker å følge opp dette videre.

Deretter var lovnormen for Hof golfklubb tema. Den trengte en oppdatering. Thorleif redegjorde for endringene og den nye lovnormen ble vedtatt. Du finner lovnormen på samme side som årsmøtedokumentene.

Så var det økonomien som stod på agendaen.  Regnskapet for 2020 ble gjennomgått. Det viser et overskudd på kr 31413,-
Av regnskapet kan en se at både driftsinntekter og utgifter økte i 2020. Noe som tyder på god aktivitet i klubben.

Medlemskontingenten ble vedtatt å ikke endres for 2021. Med unntak av at de yngste, knøttene nå vil få medlemskontingent på kr 50,- (I henhold til den nye lovnormen).

Medlemskontingent for 2021:
– Medlemskategori 1     – kr 1910,-
– Medlemskategori 2     – kr 910,-
– Junior (15-21år)            – kr 650,-
– Knøtter                          – kr 50,-

Det legges opp til et budsjett omtrent som for 2020.  Gunnar redegjorde videre for styrets planer om å gå til innkjøp av klippeutstyr med utlånsavtale til banen. Det er søkt Sparebankstiftelsen DNB om midler til dette.

Så var det valg av nytt styre og tillitsvalgte som stod for tur.

Valgkomiteens innstilling ble fulgt og dermed ser styret i Hof golfklubb slik ut:

Leder Gunnar Akerholt
Nestleder Espen Svendsrud
Sekretær Thorleif Rustad
Styremedlem Atle Stenseth
Styremedlem Bent Bruun
Vara Gunn Stabæk

Valgkomite: Anne L. Vestskogen, Gunhild Rustad og Pål Kopstad.

Den nyopprettede kontrollkomiteen består av Erik Stabæk og Henning Vestskogen.

Gunnar avsluttet med å takke de som går ut av sine tillitsverv.
En spesiell takk til Erik Stabæk som i mange år har holdt tråden i klubbens økonomi.
En spesiell takk til Ingar Skillinghaug også, som i en årrekke har hatt ansvaret som Turneringsleder.
En post som for øvrig står tom i inngangen til 2021-sesongen. Styret har noen tanker om hvordan turneringskomiteen kan organiseres, så dersom du har lyst til å gjøre en jobb på dette feltet og i tillegg kunne tenke deg fritt spill for sesongen er det bare å ta kontakt med noen i styret. Turneringsleder tilgodeses med full dekning av medlemskontingent og årsgreenfee.

Møtet ble hevet kl 19:00.

Da er det bare å se frem mot en snarlig vår og glede oss over at for hver dag som går er golfsesongen litt nærmere.

Vi ses snart!

Thorleif Rustad
Møtereferent